Sällskapets historia

 

Pomologi i Sverige

För mer än 100 år sedan, vid sekelskiftet 1900 stod intresset för frukt och fruktodling på topp.

Detta resulterade i bildandet av Sveriges Pomologiska Förening (SPF) just år 1900.

 

Efter andra världskriget när man kunde börja importera frukt billigt så upphörde mycket av den kommersiella fruktodlingen här i Sverige, och därmed svalnade intresset för frukt och dess odling. Detta gällde även för SPF som hade börjat intressera sig för andra nytto- och prydnadsväxter. Föreningen ombildades därmed år 1966 till Riksförbundet Svensk Trädgård.

 

År 1979 så bildades Nordiska Genbanken, vilket medförde ett förnyat intresse för det pomologiska kulturarvet och bevarandet av den genetiska mångfalden av frukt och bär. Flera genbanker (klonarkiv) startades därefter med gamla fruktsorter.

 

Sällskapet grundas

På 1990-talet fanns det i Stockholmsområdet en grupp som först kallade sig för ”Äppelgänget” och senare för ”Pomologiska Sällskapet”, under ledning av Anders Östman och Anders Källberg.

 

Vid ett årsmöte de hade i mars år 2000 beslutade medlemmarna i denna grupp att försöka bilda en rikstäckande pomologisk förening. Jan Sääf, Inger Hjalmarsson och Gullmar Henäng tillsattes tillsammans som en arbetsgrupp och ett upprop gick ut i landet där bland annat detta stod;

 

Intresset för frukt- och bärodling i allmänhet och äppelodling i synnerhet är på stark tillväxt.

 

Alltfler visar ett aktivt intresse för historiskt lokala sorter och möjlighet till konsumtion av närodlad frukt med en större kulinarisk variation.

 

Sverige med långa och stolta pomologiska traditioner saknar idag en riksorganisation som kan tillvarata och möta det växande intresset hos allmänheten.

 

En rad lokalt odlade sorter har under de senaste decennierna för en osäker tillvaro och många hemträdgårdsodlare som vill värna om pomologisk variationsrikedom och mångfald söker kunskap och stöd i detta arbete.

 

Det är vår övertygelse att vi inom den nya organisationen kan återuppta det arbete som tidigare bedrevs inom Sveriges Pomologiska Förening och att vi härigenom aktivt kommer att kunna bidra till ökad kunskap om såväl vårt pomologiska arv som om nya landvinningar i området.

 

Den 18 november år 2000 hölls ett första möte för gruppens bildande på SLU-Balsgård i Kristianstad och drygt en månad senare den 22 december så hölls ett konstituerande möte i Bergianska Trädgården i Stockholm.

Därmed var Sveriges Pomologiska Sällskap bildat!

 

SPS 2000 – 2015

 

 År Ordförande Årsmöte, tid&plats Medlemsantal 31dec
2000 Sune Zachrisson 22 dec.Bergianska Trädgården  
2001 Sune Zachrisson inget årsmöte 157
2002 Sune Zachrisson 25 maj Julita 260
2003 Sune Zachrisson 10 maj Sundbyberg 365
2004

Sune Zachrisson

under året ersatt av

Bo Carlsson

8 maj Linköping 383
2005 Bo Carlsson 9 april Älvsjö 545
2006 Lars-Gunnar Thor 25 mars Älvsjö 610
2007 Bo Carlsson 12 maj Brunnstorp 625
2008 Olle Ridelius 12 april Älvsjö 599
2009 Olle Ridelius 10 maj Uppsala 659
2010 Olle Ridelius 29 maj Vassbo 600
2011

Olle Ridelius

under året ersatt av

Håkan Svensson

26 mars Älvsjö 630
2012 Håkan Svensson 28 januari Uppsala 700
2012 Per Axell extra årsmöte 14 april Alvsjö  
2013 Katharina Ångström Isaksson 2 feb. Västerås 730

2014

Katharina Ångström Isaksson 1 feb. Norrköping 780
2015 Claes-Göran Lyktberg 7 mars Helsingborg 791
2015 Christer Sandberg    
2016 Christer Sandberg Gävle 845
2017 Christer Sandberg Örebro 855
2018 Christer Sandberg Uppsala 912
2019   Stockholm 961

 

WordPress theme: Kippis 1.15