Sällskapets historia

Pomologi i Sverige

För mer än 100 år sedan, vid sekelskiftet 1900 stod intresset för frukt och fruktodling på topp.

Detta resulterade i bildandet av Sveriges Pomologiska Förening (SPF) just år 1900.

Efter andra världskriget när man kunde börja importera frukt billigt så upphörde mycket av den kommersiella fruktodlingen här i Sverige, och därmed svalnade intresset för frukt och dess odling. Detta gällde även för SPF som hade börjat intressera sig för andra nytto- och prydnadsväxter. Föreningen ombildades därmed år 1966 till Riksförbundet Svensk Trädgård.

År 1979 så bildades Nordiska Genbanken, vilket medförde ett förnyat intresse för det pomologiska kulturarvet och bevarandet av den genetiska mångfalden av frukt och bär. Flera genbanker (klonarkiv) startades därefter med gamla fruktsorter.

Sällskapet grundas

På 1990-talet fanns det i Stockholmsområdet en grupp som först kallade sig för ”Äppelgänget” och senare för ”Pomologiska Sällskapet”, under ledning av Anders Östman och Anders Källberg.

Vid ett årsmöte de hade i mars år 2000 beslutade medlemmarna i denna grupp att försöka bilda en rikstäckande pomologisk förening. Jan Sääf, Inger Hjalmarsson och Gullmar Henäng tillsattes tillsammans som en arbetsgrupp och ett upprop gick ut i landet där bland annat detta stod;

Intresset för frukt- och bärodling i allmänhet och äppelodling i synnerhet är på stark tillväxt.

Alltfler visar ett aktivt intresse för historiskt lokala sorter och möjlighet till konsumtion av närodlad frukt med en större kulinarisk variation.

Sverige med långa och stolta pomologiska traditioner saknar idag en riksorganisation som kan tillvarata och möta det växande intresset hos allmänheten.

En rad lokalt odlade sorter har under de senaste decennierna för en osäker tillvaro och många hemträdgårdsodlare som vill värna om pomologisk variationsrikedom och mångfald söker kunskap och stöd i detta arbete.

Det är vår övertygelse att vi inom den nya organisationen kan återuppta det arbete som tidigare bedrevs inom Sveriges Pomologiska Förening och att vi härigenom aktivt kommer att kunna bidra till ökad kunskap om såväl vårt pomologiska arv som om nya landvinningar i området.

Den 18 november år 2000 hölls ett första möte för gruppens bildande på SLU-Balsgård i Kristianstad och drygt en månad senare den 22 december så hölls ett konstituerande möte i Bergianska Trädgården i Stockholm.

Därmed var Sveriges Pomologiska Sällskap bildat!

Sveriges Pomologiska Sällskap

 År

Ordförande

Årsmöte, tid&plats

Medlemsantal 31 dec

2000

Sune Zachrisson

22 dec.Bergianska Trädgården

2001

Sune Zachrisson

inget årsmöte

157

2002

Sune Zachrisson

25 maj Julita

260

2003

Sune Zachrisson

10 maj Sundbyberg

365

2004

Sune Zachrisson

under året ersatt av

Bo Carlsson

8 maj Linköping

383

2005

Bo Carlsson

9 april Älvsjö

545

2006

Lars-Gunnar Thor

25 mars Älvsjö

610

2007

Bo Carlsson

12 maj Brunnstorp

625

2008

Olle Ridelius

12 april Älvsjö

599

2009

Olle Ridelius

10 maj Uppsala

659

2010

Olle Ridelius

29 maj Vassbo

600

2011

Olle Ridelius

under året ersatt av

Håkan Svensson

26 mars Älvsjö

630

2012

Håkan Svensson

28 januari Uppsala

700

2012

Per Axell

extra årsmöte 14 april Alvsjö

2013

Katharina Ångström Isaksson

2 feb. Västerås

730

2014

Katharina Ångström Isaksson

1 feb. Norrköping

780

2015

Claes-Göran Lyktberg under året ersatt av Christer Sandberg

7 mars Helsingborg

791

2016

Christer Sandberg

Gävle

845

2017

Christer Sandberg

Örebro

855

2018

Christer Sandberg

Uppsala

912

2019

Christer Sandberg

Stockholm

961

2020

Christer Sandberg

Göteborg

1040

Rulla till toppen