Stadgar

Sveriges Pomologiska Sällskap
grundat år 2000Sveriges Pomologiska Sällskap
Stadgar
antagna 3 oktober 2015
”Ingen af trädgårdens växter förenar i sig nyttan och skönheten så som
ett friskt, väl uppdraget och väl skött fruktträd, glödande af frukter om
hösten, öfversålladt af blommor under våren.”
– Olof Eneroth –

Ändamål
§ 1


Sveriges Pomologiska Sällskap är en ideell organisation med uppgift att värna om och utveckla odlingen och användningen av frukt och bär i Sverige.
Det kan bland annat ske genom information och utbildning, inventering och bevarande av gamla sorter, provodling och annan försöksverksamhet samt dokumentering och tillhandahållande av dokumentation.
Sällskapet har sitt säte i Stockholm.

Medlemskap
§ 2


Medlemmar kan vara enskilda personer, organisationer och företag.
Medlemsavgifterna bestäms av årsmötet. Hedersledamot utses av årsmötet och är för all framtid befriad från avgifter.
Styrelsen äger rätt att pröva medlemskap vid utebliven betalning av årlig medlemsavgift eller då medlem öppet motarbetar Sällskapets syften.

Beslutande organ
§ 3


Beslutande organ är årsmötet, extra föreningsmöte och, inom uppdragets ram, styrelsen.

Årsmöte
§ 4


Årsmöte skall hållas senast den 10 juni varje år och bör hållas på olika platser i landet.
Kallelse till årsmötet skall publiceras i Pomologen och vara medlemmarna tillhanda minst fyra veckor före årsmötet.
Kallelsen skall även publiceras på Sällskapets hemsida.
Förslag till dagordning jämte valberedningens förslag och övriga handlingar till årsmötet skall sändas ut med e-post som skall vara medlem tillhanda minst en vecka före årsmötet.
Medlem som önskar få handlingarna sig tillsända med fysiskt brev skall kontakta styrelsen om detta. Handlingarna skall även publiceras på Sällskapets hemsida.
Ärenden för beslut måste vara upptagna på den distribuerade och publicerade dagordningen.Varje betalande medlem äger en röst enligt principen ”en medlemsavgift – en röst”.
Rösträtt kan utövas genom fullmakt varvid ingen medlem får rösta med mer än en fullmakt. Vid personval och lika röstetal avgörs valet genom lottning. Vid lika röstetal i andra frågor har mötesordföranden utslagsröst.
Enskild medlem har rätt att inkomma med motioner, som skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.
Vid årsmöte skall åtminstone följande frågor behandlas:
a) val av mötesordförande och mötessekreterare
b) att kallelse skett på föreskrivet sätt
c) fastställande av röstlängd
d) fastställande av dagordning
e) val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
f) styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
g) resultat- och balansräkning
h) revisorernas berättelse
i) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
j) motioner från föreningens medlemmar
k) fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år
l) medlemsavgifter för nästkommande år
m) val av styrelsens ordförande för ett år
n) val av halva antalet ordinarie styrelseledamöter för två år inklusive eventuella fyllnadsval
o) val av två eller tre suppleanter för ett år
p) val av två revisorer för ett år
q) val av valberedning varav en sammankallande

Extra föreningsmöte
§ 5


Styrelsen må kalla till extra föreningsmöte, varvid kallelse skall ske på samma sätt som till årsmöte.
Styrelsen skall kalla till extra föreningsmöte om en fjärdedel av Sällskapets medlemmar begär detta, eller om revisorerna så gör. Efter sådan begäran skall möte hållas inom två månader på tid och plats som styrelsen beslutar.
Endast ärenden som föranlett mötet får behandlas.

Styrelsen
§ 6


Styrelsen består av ordförande, som väljs på ett år, och fyra ordinarie ledamöter samt två till tre suppleanter.
Ordförande väljs av årsmötet, övriga befattningshavare utses av styrelsen. Ordinarie styrelseledamöter väljs på två år och på så sätt att halva antalet ledamöter utses varje år. Suppleanter väljs med en mandattid på ett år.
Styrelsens ledamöter bör väljas så att olika delar av landet blir representerade. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera ledamöter som sakkunniga. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet röstberättigade styrelseledamöter deltar i beslutet.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Ordföranden och kassören tecknar var för sig Sällskapets firma. Styrelsen skall föra medlemsregister.

Räkenskapsår
§ 7


Sällskapets verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

Ändring av stadgar
§ 8


Ändring av stadgarna kan endast ske genom likalydande beslut med två tredjedels majoritet av årsmöte samt ett extra föreningsmöte på annan dag, alternativt av två på varandra följande årsmöten.
Förslag till stadgeändring skall medfölja utsänd kallelse till mötet där förslaget skall behandlas och skall vara upptaget på utsänt förslag till dagordning.

Nedläggning av sällskapet
§ 9


Årsmötet beslutar om Sällskapets eventuella upplösning.
För detta fordras beslut med två tredjedels majoritet av årsmöte samt av ett extra föreningsmöte på annan dag, alternativt av två på varandra följande årsmöten.
Om Sällskapet upphör skall dess tillgångar tillfalla Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien för att användas på sätt som överensstämmer med Sällskapets syfte.
Rulla till toppen